Nieuwsoverzicht

presentatiescherm (mobiel)
29 jan

Verbinden door moderniseren

Ontwikkelingen gaan niet altijd even snel maar dat betekent niet dat er een afwachtende houding aangenomen moet worden. Het bestuur van Cultureel Centrum Den Herd maakt volop plannen voor de toekomst, in afwachting van een verhuizing naar de Markt. Digitalisering en automatisering staan op dit moment hoog op de prioriteitenlijst en er zijn al wat slagen gemaakt. Het eerste dat opvalt als je binnenkomt bij Den Herd, is het welkomstscherm waarop staat in welke zaal welke activiteit is. Helder, duidelijk en uitnodigend. In de foyer en in het café hangen meer schermen met een doorlopende presentatie van voorstellingen en activiteiten. Het trekt de aandacht en dat is precies de bedoeling. Voor gebruikers van Den Herd is het overigens mogelijk om publieksactiviteiten in de presentatie op te nemen. Dit is ook mogelijk op de vernieuwde website. Neem daarvoor gerust contact op met de beheerder. De schermen in de foyer en het café zijn niet de enige; in vrijwel elke zaal hangt een groot touchscreen en daarmee zijn de flipover borden en de whiteboards verdwenen. De nieuwe schermen bieden veel meer mogelijkheden; zo kan de docent van de taallessen voor statushouders direct de aantekeningen opslaan en doorsturen naar de cursisten. Gemak dient de mens. Achter de schermen is ook het nodige gebeurd; er is een nieuw softwarepakket aangeschaft dat het samenwerken nóg eenvoudiger maakt. De bestuursleden en medewerkers kunnen makkelijk bij documenten en dat bevordert de digitale samenwerking; helemaal up to date en van deze tijd. Afgelopen jaar is de website vernieuwd en ook op administratief gebied is het nodige veranderd door de invoering van het digitale ticketsysteem. Bestellen, betalen en klaar. Je hoeft de tickets niet eens uit te printen; gewoon op je telefoon aan de deur even laten zien is voldoende. Verbinding is het kernwoord van het bestuur en dat uit zich nu in de digitale inhaalslag die gemaakt is. Met het oog op de toekomst is het zaak om de hele wereld te verbinden en moderne technieken bieden die kans. Medewerkers, bestuur, vrijwilligers, bedrijven en gasten: sámen zorgen we ervoor dat Den Herd een fijne plek blijft om te zijn.

<strong>Alt:</strong> Hoofdingang Den Herd<br><strong>Afmeting:</strong> 1920x1080px | 440,52 KB
27 dec

Voortgang Den Herd naar de markt

Op 7 november jongstleden heeft de gemeenteraad van Bladel besloten om aan het college van burgemeester en wethouders het krediet voor aankoop van het Rabobankgebouw aan de Markt in Bladel beschikbaar te stellen. Met verwerving van het Rabobankgebouw kan de ambitie voor verplaatsing van Den Herd naar de Markt worden gerealiseerd. Wij, Den Herd en de gemeente, hebben eind 2017/begin 2018 met u/uw vereniging als gebruiker van Den Herd overlegd over een programma van eisen voor een (ver)nieuw(d)e Den Herd op de huidige locatie. Met het besluit van de gemeenraad op 7 november is die inventarisatie van toen nog maar beperkt bruikbaar. Nu het Rabobankgebouw is aangemerkt als nieuwe locatie voor Den Herd moeten we opnieuw aan de hand van een vlekken-/schetsplan samen met u bekijken hoe we een zo optimaal mogelijke gemeenschapsaccommodatie voor alle gebruikers in het Rabobankgebouw kunnen realiseren. Uiteraard nemen we hierin de uitkomsten van de onlangs gehouden gesprekken met gebruikers en bestuur Den Herd mee. Het bestuur van stichting Den Herd stelt samen met de gemeente een projectteam op. Naast deze projectgroep wordt een gebruikersraad gevormd. In de gebruikersraad bespreekt het bestuur met de gebruikers van Den Herd de stand van zaken en wensen om tot een onderbouwd programma van eisen voor de nieuwe Den Herd te komen. Uiteraard is ook de gemeente hierbij betrokken. De gemeente gaat voor de verbouwing van de Rabobank een architect aanstellen. Het bestuur van Den Herd zal hierbij nauw betrokken worden. Omdat de gemeente gehouden is aan een zorgvuldige selectie- en (Europese) aanbestedingsprocedure voor de architect gaat dat enkele maanden in beslag nemen. We hopen nog voor de zomervakantie van 2020 met u/uw vereniging en de dan geselecteerde architect aan de hand van een eerste vlekken-/schetsplan uw programma van wensen voor de nieuwe Den Herd te kunnen bespreken. Met de gegevens die de architect vervolgens ophaalt gaat hij één of meerdere schetsontwerpen maken. De gemeenteraad zal dan waarschijnlijk na de zomer een besluit nemen over het daadwerkelijk te realiseren ontwerp. Dit ontwerp moet uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp en een bestek waarmee een aannemer kan worden geselecteerd. Ook hierbij wordt de projectgroep nauw betrokken. We verwachten deze voorbereidingsprocedure voor het einde van 2020/begin 2021 te hebben afgerond waarna in de loop van 2021 kan worden begonnen met de (ver)bouw van het Rabobankgebouw. Wij (gemeente en bestuur Den Herd) zullen u als huidige en toekomstige gebruiker van Den Herd tijdens de voorbereidings- en bouwperiode regelmatig bevragen. We zullen u tijdens het hele traject vanzelfsprekend ook op de hoogte houden van de voortgang van het project. Dat gaan we doen via een speciale projectnieuwsbrief. Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van CC Den Herd                     Namens de gemeente Bladel René Heijmans                                                          Davy Jansen Voorzitter                                                                   Wethouder

<strong>Alt:</strong> Rabobank Bladel<br><strong>Afmeting:</strong> 4026x2356px | 7,14 MB
07 nov

Bestuur spreekt in tijdens raadsvergadering over aankoop Rabobank gebouw

Het bestuur van Den Herd heeft al voor het bekend maken van een eventuele aankoop van het Rabokantoor een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld. Deze visie houdt onder andere in dat we meer naar buiten willen treden en een verbindende rol willen gaan vervullen op sociaal, cultureel en economisch vlak. Het nieuwe toekomstbestendige gemeenschapshuis dient nog meer als nu al het geval is een ontmoetingsplek te worden waar de huidige gebruikers hun activiteiten optimaal kunnen uitoefenen, maar ook waar we nieuwe doelgroepen /organisaties/gebruikers (b.v. sociaal domein/jongeren) kunnen huisvesten. Dit is noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende maatschappij en om van het gemeenschapshuis een bruisende accommodatie te maken. Deze visie sluit prima aan bij die van de gemeente m.b.t. het centrumplan; Next economy. Het gemeenschapshuis moet een open, toegankelijk,  functioneel en gezellig gebouw worden. Burgers moeten er zich thuis voelen en ook binnenlopen om even een kopje koffie te drinken en zo andere burgers te ontmoeten. Voor veel verenigingen is het een thuisbasis waar zij frequent hun verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Het moet het  centrale bruisende middelpunt worden van de kern Bladel. Wij denken dat het huisvesten van Den Herd aan de markt de beste kansen biedt om deze visie te realiseren. Samen met de SVB, EnEn architecten  en de gemeente hebben we de laatste maanden onderzocht of het huidige Rabokantoor dermate geschikt gemaakt kan worden dat we de komende 30-50 jaar hiermee goed uit de voeten kunnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit mogelijk is maar dat er ook nog enkele knelpunten te overwinnen zijn: Het is lastig om een grote zaal, inclusief een bruikbaar podium, coulisse en zijpodium vergelijkbaar met de Kempenzaal zoals was voorzien na renovatie van de huidige Den Herd, in het nieuwe gebouw te positioneren. De enige optie is deze te voorzien aan de hoek van de Van Dissellaan en de Beatrixstraat. Naar onze mening dient de zaal om de juiste grootte/functionaliteit te creëren deels  buiten de rooilijnen gebouwd te worden. Mogelijk dat de aanwezigheid van het rijksmonument (protestantse kerk) ruimtelijke of planologische beperkingen oplegt. Uit recente en eerdere gesprekken t.b.v. de renovatie  met onze gebruikers is gebleken dat een functionele grote zaal voor hen essentieel is. Indien deze zaal niet te realiseren is, is het Rabokantoor voor ons geen optie. Deze zaal blijft de ziel van Den Herd en kan derhalve ook niet losgekoppeld worden van de accommodatie. Den Herd heeft op de huidige locatie ongeveer 75  gebouw-gebonden parkeerplaatsen die regelmatig volledig bezet zijn. Door verplaatsing van Den Herd naar de markt ontstaat hier een grotere parkeerdruk. Onze huidige gebruikers zien de bereikbaarheid  in combinatie met de veiligheid als een groot knelpunt, temeer omdat er relatief veel ouderen gebruik maken van Den Herd.  Zowel voor auto’s als fietsen zal er een goede oplossing gevonden moeten worden. De aan ons gepresenteerde mobiliteitsvisie geeft ons onvoldoende vertrouwen tot een adequate oplossing. Ook de ontwikkelingen m.b.t. de Posthof en het eventueel autoluw maken van de Sniederslaan dienen in de planvorming meegenomen te worden. Het bestuur staat in principe positief tegenover verplaatsing van Den Herd naar de markt. Mocht het echter niet mogelijk zijn om verplaatsing naar het Rabokantoor op een goede manier te realiseren staat het open voor alternatieven. Hierbij valt te denken aan verplaatsing van het gemeentehuis naar het Rabokantoor. De Rabobank kan dan in afgeslankte vorm blijven op de huidige locatie en het gemeenschapshuis kan dan samen met de andere geplande organisaties in het huidige gemeentehuis gehuisvest worden. Dit alternatief dient, om verdere vertraging te voorkomen, gelijktijdig met het uitwerken van de plannen m.b.t. het Rabokantoor onderzocht te worden. De gemeenteraad kan dan een gewogen besluit nemen over de te kiezen optie.