Privacyverklaring

Alle relaties van de Stichting Den Herd kunnen op diverse wijzen contact hebben. U kunt hierbij denken aan interactie bij een bezoek aan ons gebouw, onze website, ticketsite en telefonisch contact. Om onze dienstverlening als Stichting Den Herd op een goede wijze te kunnen garanderen voor nu en in de toekomst kunnen wij persoonsgegevens verzamelen. Daarbij stellen wij uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens voorop. Wij houden ons aan de richtlijnen en beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven welke gegevens wij kunnen verzamelen, hoe deze worden gebruikt en op welke wijze ze worden bewaard.

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?
Alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben en waarmee u individueel te identificeren bent, worden door ons als persoonsgegevens aangemerkt. Deze identificatie kan direct zijn of in combinatie met andere bij ons bekende gegevens.

Welke gegevens verzamelen we van u?
Afhankelijk van uw relatie met ons en eventueel de situatie worden gegevens aan u gevraagd en/of verzameld. Wij zullen daarbij aangeven of deze gegevens op noodzakelijke of vrijwillige basis gedeeld worden.

Als bezoeker aan ons gebouw:

 • kunnen wij u vragen u te identificeren wanneer wij dit noodzakelijk achten in verband met veiligheid of in het kader van wetgeving (ID)
 • kunnen wij u gegevens vragen om nader inzicht te krijgen in de herkomst, interesses of mening van onze bezoekers (varieert)
 • kunnen wij u gegevens vragen om op adequate wijze te kunnen reageren op een eventuele klacht of opmerking (naam, e-mail en/of telefoonnummer)

Als bezoeker van onze website:

 • kunnen wij gegevens verzamelen van uw IP adres en surfgedrag met als doel om onze website zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen, ter bescherming  van elk oneigenlijk gebruik en op grond van eventuele wettelijke verplichtingen
 • kunnen wij daarnaast gegevens verzamelen bij het invullen van een online formulier, het downloaden van een bestand en bij het aanmelden voor een nieuwsbrief

Als bezoeker van één van onze sociale netwerken:

 • worden kleine bestandjes geplaatst (cookies) voor en door het betreffende sociale netwerk, hetgeen door middel van instellingen van uw browser door u kan worden tegengegaan

Als besteller van tickets via onze ticketprovider:

 • verzamelen wij gegevens om onze verplichtingen ten aanzien van de aangekochte dienst uit te kunnen voeren (naam, e-mailadres, datum boeking)
 • verzamelen wij gegevens om u in voorkomende gevallen te kunnen bereiken (telefoonnummer)
 • verzamelen wij uw gegevens voor de financiële afwikkeling van de aangekochte dienst (wijze van betaling en IBAN-nummer)
 • verzamelen wij gegevens om nader inzicht te krijgen in de herkomst van de besteller (IP-adres, eventueel postcode)

Als contactpersoon voor het gebruik van onze zalen:

 • kunnen wij gegevens verzamelen om onze verplichtingen inzake het gebruik van de zalen uit te kunnen voeren (KVK-nummer, naw-gegevens)
 • kunnen wij gegevens verzamelen om een adequate communicatie met de contactpersoon te kunnen onderhouden (e-mailadres, telefoonnummer)
 • kunnen wij, wanneer van toepassing, uw gegevens voor de financiële afwikkeling verzamelen (bankgegevens)

Als contactpersoon van onze leveranciers

 • kunnen wij gegevens verzamelen om onze rechten en verplichtingen inzake de overeenkomst uit te kunnen voeren (KVK-nummer, naw-gegevens)
 • kunnen wij gegevens verzamelen om een adequate communicatie met de contactpersoon te kunnen onderhouden (e-mailadres, telefoonnummer)
 • kunnen wij, wanneer van toepassing, uw gegevens voor de financiële afwikkeling verzamelen (bankgegevens)

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Eigen personeel en vrijwilligers
Afhankelijk van hun rol kunnen individuele personeelsleden toegang hebben tot (een gedeelte van) uw persoonsgegevens.

Derden
Wij werken samen met een aantal externe dienstverleners op het gebied van IT-diensten. Hieronder vallen het beheer van server, opslag van data, noodzakelijke ondersteuning bij het gebruik van software, onze website, ons ticketsysteem en verzending van nieuwsbrieven.

Met al onze partners zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waar specifiek de omgang met en opslag van persoonsgegevens is vastgelegd. Onderdeel daarvan is, dat persoonsgegevens alleen in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt en beschikbaar zijn.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij op basis van wettelijke voorschriften genoodzaakt zijn persoonsgegevens te delen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te borgen, hebben wij procedures vastgelegd op het gebied van administratieve, technische en organisatorische vastlegging en omgang met deze gegevens. Binnen deze kaders worden uw persoonsgegevens beschermt en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, verwijdering of verlies van de gegevens.

Bij derde partijen wordt overeenkomstig de bepalingen in de eerdergenoemde verwerkersovereenkomst met de gegevens omgegaan.

Hoe lang worden gegevens opgeslagen?
Voor de opslag van de gegevens hebben wij te maken met een wettelijke bewaartermijn. Wanneer er sprake is van een administratieve handeling dan geldt een termijn van 7 jaar. Hieronder vallen alle gegevens die te maken hebben met transacties voor onder andere ticketverkoop, zalenverhuur en aankopen van leveranciers.

Gegevens in het kader van het verzenden van een nieuwsbrief worden uiterlijk 1 maand na beëindiging verwijderd. Alle overige gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de bij ons bekende gegevens in te zien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te verbeteren, ons te verzoeken het gebruik te beperken of uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid). Een verzoek om verwijdering zullen wij inwilligen op het moment dat dit binnen de wettelijke kaders is toegestaan en wij zelf geen reden hebben om dit verzoek te weigeren.

U kunt contact met ons opnemen over vragen, verzoeken of klachten op ons e-mailadres:
privacy@denherd.nl

of per post naar het adres:
Stichting Den Herd
Inzake Privacy
Emmaplein 4
5531 HM  BLADEL

Tevens heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens.