• <strong>Alt:</strong> Rabobank Bladel<br><strong>Afmeting:</strong> 4026x2356px | 7,14 MB

Do 07 november 2019

Het bestuur van Den Herd heeft al voor het bekend maken van een eventuele aankoop van het Rabokantoor een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld. Deze visie houdt onder andere in dat we meer naar buiten willen treden en een verbindende rol willen gaan vervullen op sociaal, cultureel en economisch vlak. Het nieuwe toekomstbestendige gemeenschapshuis dient nog meer als nu al het geval is een ontmoetingsplek te worden waar de huidige gebruikers hun activiteiten optimaal kunnen uitoefenen, maar ook waar we nieuwe doelgroepen /organisaties/gebruikers (b.v. sociaal domein/jongeren) kunnen huisvesten. Dit is noodzakelijk om te anticiperen op de veranderende maatschappij en om van het gemeenschapshuis een bruisende accommodatie te maken.

Deze visie sluit prima aan bij die van de gemeente m.b.t. het centrumplan; Next economy.

Het gemeenschapshuis moet een open, toegankelijk,  functioneel en gezellig gebouw worden. Burgers moeten er zich thuis voelen en ook binnenlopen om even een kopje koffie te drinken en zo andere burgers te ontmoeten. Voor veel verenigingen is het een thuisbasis waar zij frequent hun verenigingsactiviteiten kunnen uitoefenen. Het moet het  centrale bruisende middelpunt worden van de kern Bladel.

Wij denken dat het huisvesten van Den Herd aan de markt de beste kansen biedt om deze visie te realiseren. Samen met de SVB, EnEn architecten  en de gemeente hebben we de laatste maanden onderzocht of het huidige Rabokantoor dermate geschikt gemaakt kan worden dat we de komende 30-50 jaar hiermee goed uit de voeten kunnen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit mogelijk is maar dat er ook nog enkele knelpunten te overwinnen zijn:

  1. Het is lastig om een grote zaal, inclusief een bruikbaar podium, coulisse en zijpodium vergelijkbaar met de Kempenzaal zoals was voorzien na renovatie van de huidige Den Herd, in het nieuwe gebouw te positioneren. De enige optie is deze te voorzien aan de hoek van de Van Dissellaan en de Beatrixstraat. Naar onze mening dient de zaal om de juiste grootte/functionaliteit te creëren deels  buiten de rooilijnen gebouwd te worden. Mogelijk dat de aanwezigheid van het rijksmonument (protestantse kerk) ruimtelijke of planologische beperkingen oplegt. Uit recente en eerdere gesprekken t.b.v. de renovatie  met onze gebruikers is gebleken dat een functionele grote zaal voor hen essentieel is. Indien deze zaal niet te realiseren is, is het Rabokantoor voor ons geen optie. Deze zaal blijft de ziel van Den Herd en kan derhalve ook niet losgekoppeld worden van de accommodatie.
  2. Den Herd heeft op de huidige locatie ongeveer 75  gebouw-gebonden parkeerplaatsen die regelmatig volledig bezet zijn. Door verplaatsing van Den Herd naar de markt ontstaat hier een grotere parkeerdruk. Onze huidige gebruikers zien de bereikbaarheid  in combinatie met de veiligheid als een groot knelpunt, temeer omdat er relatief veel ouderen gebruik maken van Den Herd.  Zowel voor auto’s als fietsen zal er een goede oplossing gevonden moeten worden. De aan ons gepresenteerde mobiliteitsvisie geeft ons onvoldoende vertrouwen tot een adequate oplossing. Ook de ontwikkelingen m.b.t. de Posthof en het eventueel autoluw maken van de Sniederslaan dienen in de planvorming meegenomen te worden.

Het bestuur staat in principe positief tegenover verplaatsing van Den Herd naar de markt. Mocht het echter niet mogelijk zijn om verplaatsing naar het Rabokantoor op een goede manier te realiseren staat het open voor alternatieven. Hierbij valt te denken aan verplaatsing van het gemeentehuis naar het Rabokantoor. De Rabobank kan dan in afgeslankte vorm blijven op de huidige locatie en het gemeenschapshuis kan dan samen met de andere geplande organisaties in het huidige gemeentehuis gehuisvest worden. Dit alternatief dient, om verdere vertraging te voorkomen, gelijktijdig met het uitwerken van de plannen m.b.t. het Rabokantoor onderzocht te worden. De gemeenteraad kan dan een gewogen besluit nemen over de te kiezen optie.